2021-08-25 10:01BLOGGPOST

"Växer en medarbetare, växer vi som företag."

Fokuset på kompetensutveckling har aldrig varit viktigare. Idag är vår utbildningsplattform en självklar del av verksamheten. År 2020 fyllde vi totalt 520 utbildningsplatser och i år satsar vi ännu mer på att erbjuda fler utbildningar som möjliggör att både företaget och individen utvecklas.  

 Det finns många anledningar till att satsa på kompetensutveckling och internutbildningar. Engagemanget hos medarbetare höjs, utbildningarna skapar trygghet och säkerhet samt öppnar upp möjligheter för lära känna varandra över avdelningar. Nowaste utbildningsinitiativ startades år 2017 och har sedan dess tagit fart. Vår främsta resurs är vår personal och utbildningarna har blivit en viktig del i att skapa en hållbar anställning där medarbetare trivs, känner sig trygga med uppgifterna och har rätt förutsättningar att utföra dem. Helena Karlsson har yttersta ansvaret för alla utbildningar och arbetsmiljön på Nowaste Logistics. Hon upprättar en utbildningsplan för varje år och samordnar alla utbildningar genom att bjuda in personal, håller i egna utbildningar och organiserar andra medarbetare som håller utbildningarna.  

Utbildningarna är kopplade till verkligheten ur Nowaste perspektiv. Vi tar exempelvis upp olika problem och lösningar som är tagna från det dagliga arbetet, vilket gör den teoretiska kunskapen lättare att applicera i praktiken, säger Helena Karlsson. 

Det interna intresset för kompetensutveckling fortsätter att växa. Personalen kan anmäla sig till specifika utbildningar samt lägga egna förslag på framtida utbildningar. Och det är många som är på hugget och vill lära sig merUtbudet av utbildningarna justeras efter intresse och behov. Upplägget skall vara så enkelt som möjligt och tillgodose flera olika individer. Målsättningen är att alla medarbetare ska bli fullfjädrade inom hantering av alla produkter, då individer kan flyttas runt på terminalerna utifrån behov.

Vi har märkt ute i verksamheterna att en bred kunskap innebär att produkterna hanteras på ett bättre sätt och arbetsmiljön blir tryggare. En del av våra utbildningar måste våra medarbetare genomföra så som brandskydd, produkthantering av livsmedel, brandfarliga varor och farligt gods. Kraven på specifika kunskaper regleras av lagstiftningar men även av kunderna. Beroende på behovet och kraven tas externa utbildare in, men för det mesta hålls utbildningarna av internt. 

Vi har många i personalen med spetskompetenser som hjälps åt att sprida kunskap. Det är en positiv upplevelse åt bägge håll, både för den som håller utbildningen och för den som deltar. En av grundtankarna är att utbildningarna blir en form av knytpunkt där kontakter och gemenskap etableras. - Helena Karlsson 

ANTAL MEDARBETARE SOM DELTAGIT I INTERNUTBILDNINGAR:  

nowaste-logistics-chart

Nowaste hjärta slår ett extra slag för ledarskapsutbildningarna. Utbildningarna består av två delar: praktisk utbildning och ledarskap. Syftet med ledarskapsprogrammen är att erbjuda ett komplett program för samtliga ledare oavsett specifik ledarroll i bolaget. Med hjälp av programmen erhåller individen verktyg, tips och coaching med målet att bli mer trygg som ledare, dela erfarenheter med andra och utveckla ett självledarskap. Ledarskapsutbildningarna är lika relevanta för den som har lite extra ansvar eller mycket kontakt med människor. Visionen är att alla våra framtida ledare går ledarskapsprogrammen för att underlätta för interna rekryteringar. 

En bra ledare är en grundförutsättning för att det ska fungera på arbetsplatsen. Vi satsar på vår personal som har rätt inställning och hjärtat på rätt ställe. Alla är vi olika – och vi kan lära från våra olikheter, säger Helena Karlsson.

Fem anledningar till varför vi satsar på internutbildningar:

1. Nyskapande
En av våra värderingar är nyskapande. Genom utbildningar väcks en nyfikenhet, nytänkande och delaktighet i utvecklingen av sin arbetsplats. Att ifrågasätta och göra nytt är en viktig del av lärandet. Kvittot på detta är initiativtagandet hos personalen och uppmuntran till nya idéer. 

2. Gemenskap
En av de viktigaste anledningarna till varför vi satsar på internutbildningar är att bygga gemenskaper. Utbildningen är ett perfekt tillfälle att knyta kontakter och kommunicera direkt med berörda personer i det dagliga arbetet.  

3. Trygghet och säkerhet 
Vi lägger stor omsorg på att alla medarbetare ska känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats. Genom att medarbetare deltar i utbildningar som exempelvis brandskydd, hantering av brandfarliga varor och farligt gods kan vi undvika arbetsrelaterade skador och säkerställa en trygg arbetsmiljö.  

 “Vi anser att våra medarbetare är ambassadörer för Nowaste och därför är det viktigt att alla följer ramar, krav och regelverk för att skapa en trygg och säker arbetsplats.”  

4. Ledarskap  
Vi är en stor organisation som är utspridd på flera platser och med många ledarroller. Utbildningarna ger motivation, boost och verktyg till att utveckla ett självledarskap.  

“Det är viktigt att satsa på interna utbildningar för att genomsyra samma arbetskultur och leda på någorlunda liknande sätt.” 

5. Engagemang
Utbildningarna tillhandahåller kunskap och engagemang som är ett viktigt verktyg för våra medarbetare.

”Individens egen utveckling och välmående är grunden till företagets utveckling”.  OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 550 personer och driver tolv terminaler. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 300 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.