2021-10-20 07:00PRESSMEDDELANDE

Nowaste Logistics och Catena vinner markansvisningstävling i Helsingborg

Nowaste Logistics och Catena tilldelas markanvisning om 160 000 kvm utmed E6:an i Helsingborg. Området avses utvecklas gemensamt av parterna med fokus på hållbarhet och innovativa logistiklösningar.

Helsingborg stad bjöd in till att lämna in anbud för markanvisning av byggrätter inom verksamhetsområdet Välluv, söder om Långeberga industriområde. I tävlingen om marken deltog tolv inlämnade anbud där Catena och Nowaste Logistics stod med det vinnande förslaget.

Catenas och Nowaste Logistics vision för området är att det ska används effektivt, utformas estetiskt tilltalande där höjderna nyttjas och nå en hög standard vad gäller hållbara lösningar. Etableringen möjliggör dels för expansion, dels för flytt av företag för att skapa ett nordiskt logistikcenter. Byggnaderna kommer att certifieras enligt BREEAM-SE, vara robusta och resilienta med innovativa energilösningar där solceller utgör en del.

Sedan länge är Helsingborgsregionen högintressant ur ett logistiskt perspektiv med sin närhet till viktig infrastruktur, befolkningsräckvidd och kompetens. Det är glädjande att vi nu kan fortsätta växa på orten tillsammans med vår hyresgäst Nowaste som har lika höga ambitioner som vi har – inte minst när det kommer till hållbarhet, säger Jörgen Eriksson, VD på Catena.

I motiveringen framkom det att Nowaste är ett drivande företag i branschen sett till teknikutveckling inom automation och AI. Nowaste arbetar aktivt med social hållbarhet och är involverade i Campus Helsingborgs utbildningsområden, vilket anses som positivt då etableringen kommer generera ett stort antal arbetstillfällen varav en betydande del med ett högt kunskapsinnehåll så som mjukvaruutveckling med egna systemutvecklare och systemarkitekter.

Etableringen av logistikanläggningar på Välluv visar att Nowaste Logistics fortsätter satsningen på att bli Nordens ledande logistikbolag. Vi ser Helsingborgsregionen som en viktig logistikposition som på sikt kan öppna upp möjligheten för 300–350 nya arbetstillfällen. Tillsammans med Catena ämnar vi att utveckla smarta och resurseffektiva logistikfastigheter som kan bidra till ett mer hållbart samhälle, berättar Johan Kallin, VD på Nowaste Logistics.

Läs hela motiveringen på Helsingborgs stads hemsida: https://foretagare.helsingborg.se/bransch-och-service/mark-lokaler-och-kartor/markanvisning/markanvisningstavligar/verksamhetsomradet-valluv/

För ytterligare information, vänligen kontakta

Johan Kallin, VD, Nowaste Logistics.
Tel. 0708-45 50 42
Mail: johan.kallin@nowaste.se

Jörgen Eriksson, VD, Catena.
Tel. 0730-70 22 42
Mail: jorgen.eriksson@catenafastigheter.se


OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 550 personer och driver tolv terminaler. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 300 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.